ALGEMENE
VOORWAARDEN

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
Running Company

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.running-company.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Running company . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Running company is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Running company.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Running company te mogen claimen of te veronderstellen.

Running company streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Running company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.running-company.nl op deze pagina.

 • ARTIKEL 1

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Running company.

 • ARTIKEL 2

  U neemt geheel op eigen risico deel aan een training /activiteit. Running company is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die u oploopt tijdens of ten gevolge van een training / activiteit. Coachings- en trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. U bent ten allen tijde verplicht de door Running company verplicht gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.

 • ARTIKEL 3

  Running company behoudt het recht een training/activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.

 • ARTIKEL 4

  De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 3 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit, binnen 1 week na de melding van de wijziging door Running company doch in ieder geval uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training/activiteit, aan Running company melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.

 • ARTIKEL 5

  De training en activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een training/ activiteit worden afgelast.

 • ARTIKEL 6

  Running company is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Running company georganiseerde trainingen en activiteiten. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Running company. Bij deelname aanvaardt de klant automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.

 • ARTIKEL 7

  Bij nalatigheid en ondeskundig handelen is de klant aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van Running company of derden waarmee Running company al dan niet in contractuele relatie staat. De klant vrijwaart Running company voor eventuele aanspraken van derden.

 • ARTIKEL 8

  De aansprakelijkheid van Running company is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 • ARTIKEL 9

  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Running company of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 • ARTIKEL 10

  De deelnemer wordt geacht zich correct te gedragen. Wanneer blijkt dat een deelnemer aan een activiteit overlast of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen Running company, de overige klanten en de leveranciers en derden ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

 • ARTIKEL 11

  Running company behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training/activiteit.

 • ARTIKEL 12

  Running company behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. verhoging of verlaging btw-percentage) worden onmiddellijk doorgevoerd. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg) opdrachten.

 • ARTIKEL 13

  U stemt ermee in dat Running company gegevens bewaart. Running company verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving. Running company heeft op het bewaren van klantgegevens beleid geschreven hoe hier mee om te gaan. Dit is in lijn met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en conform de Europese wetgeving die vanaf mei 2018 in is gegaan.

 • ARTIKEL 14

  Klachten dienen schriftelijk aan Running company kenbaar gemaakt te worden. Vorderingen tot restituties kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de klacht binnen één week na afloop van de activiteiten door Running company schriftelijk is ontvangen. Indien vaststaat dat een klacht gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Running company, ter keuze van Running company, zorgen voor een vervangende activiteit/training dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Running company daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

 • ARTIKEL 15

  De prijs in publicaties en offertes gelden in principe per aangegeven eenheid van training, activiteit of persoon. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

 • ARTIKEL 16

  Running company zal de overeenkomst uitvoeren overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Running company redelijkerwijs mocht hebben. Running company zal naar gelang de omstandigheden de deelnemer hulp en bijstand verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, zal Running company hulp en bijstand verlenen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 • ARTIKEL 17

  De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Running company of de vertegenwoordiger van Running company te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

 • ARTIKEL 18

  De deelnemer dient voor aanvang van de activiteit een adequate ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

 • ARTIKEL 19

  Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige, dient de deelnemer Running company in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen. Indien de opdrachtgever kinderen/jongeren met een leeftijd van onder de 18 jaar wenst te laten deelnemen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger van deze minderjarigen. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart opdrachtgever dat hij deze toestemming heeft verkregen en vrijwaart hij Running company van aanspraken die hierop betrekking hebben.

 • ARTIKEL 20

  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Running company en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 • ARTIKEL 21

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Running company partij is, is het Nederlands recht van toepassing.

 • ARTIKEL 22

  U meldt zich aan voor een workshop, training of andere activiteit door het inschrijfformulier volledig in te vullen en daarbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

 • ARTIKEL 23

  Running company behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingen voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.

 • ARTIKEL 24

  Indien u anders bestelt dan via de webshop van Running company. U betaalt uw product of dienst door het bedrag over te maken op rekeningnummer van Running company. U kunt ook contant betalen voorafgaand aan de training.

 • ARTIKEL 25

  De deelnemers kosten voor een meerdaagse workshop, training of clinic, dienen minimaal een week voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen door Running company. Is de betaling niet op tijd ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname. Annulering van de inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus. In geval van tijdige annulering wordt het cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd, verminderd met 10% administratiekosten.

 • ARTIKEL 26

  Het voortijdig stoppen van een meerdaagse workshop, training of clinic, betekent in geen geval dat er aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het inschrijfgeld. In uitzonderlijke gevallen kan Running company afzien van deze regel en een passende oplossing bieden.

 • ARTIKEL 27

  Een training of activiteit kan intensief en blessuregevoelig zijn. Als u gezondheidsklachten heeft, of als u een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, raadpleegt u een arts voordat u deelneemt aan een training.

X
Door verder te bladeren of door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van eerste en derde cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
Cookie beleid
Cookie instellingen
Accepteer alle cookies